Regulamin Sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego posiadającego adres sklep.ckeureka.pl dalej jako „Sklep” przez podmiot prawny o nazwie Eureka Zespół Szkół, adres siedziby: 35-206 Rzeszów ul. Okulickiego 20, adres do doręczeń: 35-206 Rzeszów ul. Okulickiego 20, NIP: 8133624548, REGON: 181012310, adres poczty elektronicznej: szkolenia@eurekaszkola.pl, tel.: 17 307 00 77, zwany dalej jako „Właściciel sklepu”.

SPIS TREŚCI

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

§ 3. Informacje o usługach i cenach

§ 4. Rejestracja

§ 5. Zamówienia i zakupy w Sklepie internetowym

§ 6. Płatności

§ 7. Realizacja zamówienia

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

§ 9. Reklamacje

§ 10. Postanowienia końcowe

§ 1. Definicje

 1.     Sklep internetowy lub     Sklep –     serwis internetowy dostępny pod adresem: sklep.ckeureka.pl,     za pośrednictwem, którego Usługobiorca     może składać zamówienia.
     
 2.     Usługodawca lub     Właściciel sklepu     – Eureka     Zespół Szkół,     adres siedziby: 35-206 Rzeszów ul. Okulickiego 20, adres do     doręczeń: 35-206 Rzeszów ul. Okulickiego 20, NIP: 8133624548,     REGON: 181012310, adres poczty     elektronicznej: szkolenia@eurekaszkola.pl,     tel.: 17 307 00 77.
     
 3.     Regulamin     – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w     ramach Sklepu internetowego – sklep.ckeureka.pl.
     
 4.     Konsument     – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej     niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub     zawodową.
     
 5.     Przedsiębiorca     – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca     osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,     wykonująca działalność gospodarczą.
     
 6.     Usługobiorca     – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie     będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają     zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
     
 7.     Kodeks Cywilny     – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
     
 8.     Ustawa o prawach     konsumenta     – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta    
     
 9.     Ustawa o świadczeniu     usług drogą elektroniczną     – ustawa z dnia 18 z dnia lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług     drogą elektroniczną.
     
 10.     Usługi     – usługi     świadczone przez Usługodawcę na indywidualne żądanie     Usługobiorcy drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków     komunikacji elektronicznej,     mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.
     
 11.     Umowa sprzedaży     – umowa zawarta na odległość na zasadach określonych w     Regulaminie, między Usługobiorcą a Usługodawcą     z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
     
 12.     Konto     – osobisty panel administracyjno-informacyjny Usługobiorcy     w Sklepie internetowym, tworzony poprzez prawidłową rejestrację,     gdzie Usługodawca     gromadzi oraz przechowuje dane dotyczące zamówień składanych     przez Usługobiorcy     oraz podanych w trakcie rejestracji danych.
     
 13.     Rejestracja     – utworzenie przez Usługobiorcę     Konta w Sklepie internetowym.
     
 14.     Zamówienie     – oświadczenie woli Usługobiorcy,     zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające     w szczególności rodzaj zamawianej Usługi.
     
 15.     Koszyk     – narzędzie systemowe pozwalające Usługobiorcom     na dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności     umożliwiające zbieranie wybranych przez Usługobiorcę     ofert w jednym miejscu, celem złożenia Zamówienia. Koszyk     tworzony jest automatycznie w wyniku wybrania przez Usługobiorcę     opcji „Dodaj do koszyka” co najmniej jednej Usługi.
     
 16.     Dni robocze     – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni     ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

 1.     Niniejszy Regulamin     określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod     adresem sklep.ckeureka.pl.
     
 2.     Niniejszy Regulamin jest     regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002     roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
     
 3.     Wszelkie prawa do Sklepu     internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności     intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony     internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów     zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem     logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w     celach prezentacji usług, do których to prawa autorskie należą     do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy,     a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób     określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy     wyrażoną na piśmie.
     
 4.     Niniejszy Regulamin     określa zasady dokonywania poprzez Usługodawcę     sprzedaży Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się     na odległość w postaci Sklepu internetowego,
  jak również     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług     świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
     
 5.     Stroną dokonującą     zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba     fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca     osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność     prawną.
     
 6.     Minimalne wymagania     techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu     to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer     11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub     nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca     pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe.
     
 7.     Usługobiorca     korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 1.     korzystania ze Sklepu w     sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz     obowiązującymi postanowieniami Regulaminu,
     
 2.     niedostarczania i     nieprzekazywania za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze     bezprawnym,
     
 3.     korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 4.     Nie jest dopuszczalne     wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu     prowadzenia przez Usługobiorcę     działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3. Informacje o towarach i cenach

 1.     Informacje o oferowanych     przez Sklep internetowy Usługach zamieszczone są na stronie     sklep.ckeureka.pl.     Przedmiotowe informacje umieszczone są wraz z informacjami     dotyczącymi właściwości i cen Usług. Zdjęcia i opisy     zamieszczone w Sklepie internetowym podlegają ograniczeniom     technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Usługobiorcy     wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach Usługi.     Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie ogranicza     odpowiedzialności Usługodawcy     wobec Usługobiorców     będących Konsumentami.
     
 2.     Przedmiotami sprzedaży są     Usługi przedstawione na stronie sklep.ckeureka.pl     w chwili składania zamówienia.
     
 3.     Ceny wszystkich Usług     przedstawione na stronie sklep.ckeureka.pl  wyrażone     są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
     
 4.     Usługodawca     może dokonywać zmian w opisach i cenach Usług. Uprawnienie to nie     dotyczy cen Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.
     
 5.     Wszystkie zamówienia     przyjmowane poprzez Sklep są realizowane na podstawie niniejszego     regulaminu.
 6. Całość prezentowanej strony internetowej na której znajdują się materiały szkoleniowe www.ckeureka.pl stanowi własność Eureka Zespół Szkół, ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów NIP 813-362-45-48 i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Eureka Zespół Szkół, ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów NIP 813-362-45-48

§ 4. Rejestracja

 1.     Przeglądanie Usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.
     
 2.     Usługobiorca,     w celu złożenia zamówienia, może również zarejestrować się     na stronie Sklepu, na której zostanie utworzone indywidualne konto.     Usługobiorca     ma możliwość dostępu do konta poprzez zalogowanie się, podczas     którego Usługobiorca     podaje hasło.
     
 3.     Rejestracja odbywa się     poprzez zaznaczenie opcji “Chcę się zarejestrować” w trakcie składania zamówienia.     
 4.     Rejestracja wymaga   podania:
 •     adresu e-mail,
     
 1.     Po kliknięciu przycisku     „Zarejestruj”, na podany przy rejestracji adres e-mail     Usługobiorca     otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta wraz z hasłem do konta.
     
 2. Usługodawca  może usunąć konto Usługobiorcy który:
  a)  narusza niniejszy     Regulamin,
  b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  c)     podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane,
  d) podał     nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia.
     
 3. Usługobiorca     zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł     i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 5. Zamówienia i zakupy w Sklepie internetowym

 1.     Stronami umowy sprzedaży     Usług zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są     Usługodawca     oraz Usługobiorca.
     
 2.     Zamówienia Usługobiorców     są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej     sklep.ckeureka.pl     poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia.
     
 3.     Zamówienia można składać     w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (7 dni w tygodniu     i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia     techniczne, Usługodawca     nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej     sklep.ckeureka.pl).
     
 4.     Wybór zamawianych Usług     przez Usługobiorcę     jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
     
 5.     Usługobiorca może     sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk “koszyk” lub  ikonę koszyka
     
 6.     Po dodaniu do Koszyka     wszystkich zamawianych Usług i ostatecznym sprawdzeniu jego     zawartości, Usługobiorca     przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając     przycisk „Przejdź do kasy ”. Na tym etapie Usługobiorca przechodzi do strony “zamówienie”
 1. „Zaloguj się” –     Usługobiorca     posiadający swoje konto w Sklepie na stronie internetowej sklep.ckeureka.pl,     o ile nie zalogował się wcześniej,  Po kliknięciu na przycisk „kliknij tutaj, aby się zalogować” Usługobiorcy wyświetli się formularz  logowania., podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło.    
 2. „Stworzyć konto” – jeśli Usługobiorca nie ma jeszcze konta w Sklepie na stronie internetowej – sklep.ckeureka.pl, na tym etapie umożliwia się Usługobiorcy założenie konta, zgodnie z § 4 Regulaminu.
 1. Po podaniu przez     Usługobiorcę     korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych     danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.     Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać opis     wybranych usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 2. W celu wysłania     Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz     potwierdzenie złożenia Zamówienia.
     
 3. Usługodawca     potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje     za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.
     
 4. Umowa sprzedaży zawierana     jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
     
 5. Usługobiorca     podczas składania zamówienia każdorazowo zobowiązany jest do     wskazania czy do danego zamówienia Usługodawca,powinien wystawić fakturę VAT.

§ 6. Płatności

 1. Ceny na stronie     internetowej Sklepu internetowego zamieszczone przy danej Usłudze     stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie    wszelkich innych kosztów, które Usługobiorca     będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o     których Usługobiorca     będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
     
 2. Usługobiorca     może dokonać zapłaty za zamówione Usługi przelewem online lub     kartą płatniczą – za pośrednictwem serwisu operatora płatności     przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
     
 3. W przypadku płatności     przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Usługę     pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Usługa jest     świadczona dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z     zasadami realizacji płatności operatora płatności.
     
 4. Realizację płatności za     pomocą kart płatniczych oraz płatności kartą zapewnia operator     płatności.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia     rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Usługodawcę     zamówienia, określonego w § 5 ust. 9.
     
 2. Usługodawca     przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.     Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą     pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Usługobiorca     będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w     terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo     odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca     rozpocznie świadczenie usługi zamówionej przez Usługobiorcę     zgodnie z Regulaminem.
     
 2. Bieg terminu na     odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili sprzedaży     Usługi.
     
 3.     Konsument może odstąpić     od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy     oświadczenie
  o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać     złożone pisemnie i wysłane na adres Usługodawcy     lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.     Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed     jego upływem.
     
 4.     W razie odstąpienia od     umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Usługodawca     ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie     czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o     odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane     przez niego płatności.
     
 5.     Przedsiębiorca dokonuje     zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,     jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się     na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi     dodatkowymi kosztami.
     
     
 6.     Prawo odstąpienia od     umowy na zasadach wskazanych powyżej nie dotyczy Przedsiębiorcy.

§ 9. Reklamacje

 1.     Usługobiorcy przysługuje     prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami     świadczonymi drogą elektroniczną
     
 2.     Reklamację należy złożyć     na piśmie, przesyłając na adres Usługodawcy lub drogą     elektroniczną na     adres: szkolenia@eurekaszkola.pl.
     
 3.     Prawidłowo złożona     reklamacja powinna zawierać następujące dane:    

1) oznaczenie Usługobiorcy (w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail w przypadku kiedy Usługobiorca chce otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną);

2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1.     Usługodawca udziela     odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną o ile     Usługobiorca podał adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia jej     otrzymania.
 1.     Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1.     Wraz ze złożeniem     zamówienia Usługobiorca     wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów     wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz     informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą     ujawniane osobom trzecim. Usługobiorca     ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek,     a także usunięcia z bazy danych. Usługobiorca     podaje swoje dane dobrowolnie. Usługodawca     zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z     obowiązującymi przepisami.
     
 2.     W sprawach     nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie     przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach     konsumenta oraz ustawy z dnia 18 z dnia lipca 2002 r. o świadczeniu     usług drogą elektroniczną.
     
 3.     Usługobiorca     będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego     sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed     Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze     Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i     procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym     adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów     konsumenckich”.
     
 4.     Usługodawca zastrzega     sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym     czasie.
     
 5.     W przypadku zmiany     Regulaminu, jego doręczenie będzie dokonywane poprzez jego     umieszczenie w Serwisie. Korzystanie przez Usługobiorcę z usług     świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu zmian w Regulaminie     oznacza ich akceptację.
×